Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

09/10/2019 09:11 Số lượt xem: 2177
Bảo vệ chính trị nội bộ là bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng đã triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ đạt kết quả khá toàn diện.

Thực hiện Quyết định 69-QĐ/TW của Ban Bí thư  về thực hiện Quy chế phối hợp đối với một số cơ quan ở Trung ương, ngày 28-5-2009 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Quyết định số 821-QĐ/TU kèm theo Quy chế phối hợp và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa Ban Tổ chức Tỉnh uỷ với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Đảng uỷ Công an tỉnh, đồng thời chỉ đạo 8/8 huyện, thị, thành uỷ xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa Ban Tổ chức huyện, thị, thành uỷ với các ngành liên quan. 
Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thực hiện quy chế phối hợp bảo vệ chính trị nội bộ, các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác nắm tình hình liên quan đến an ninh chính trị, an ninh nội bộ. Các đơn vị thường xuyên thảo luận, trao đổi những thông tin về nội bộ, những vấn đề nổi cộm được dư luận quan tâm; tổ chức rà soát, thẩm định hồ sơ, soát xét tiêu chuẩn chính trị cho các đối tượng phục vụ công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng cũng tích cực phối hợp trong việc nắm tình hình, thẩm tra, xác minh đơn thư; thẩm định kết quả khai thác hồ sơ, tài liệu có liên quan để tham mưu cho cấp ủy các cấp có thẩm quyền xem xét, kết luận, giải quyết kịp thời những vụ việc về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. 
Đồng chí Hà Sỹ Tiếp, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho biết, thực hiện quy chế phối hợp, từ năm 2009 đến nay, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 69 tổ chức đảng, 2.258 đảng viên, trong đó khai trừ 199 đảng viên; chuyển Ban Tổ chức Tỉnh ủy 6 đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với cán bộ, đảng viên liên quan đến vấn đề chính trị và công tác cán bộ để xem xét, giải quyết. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy còn phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu về công tác nhân sự Đại hội Đảng, đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, góp phần tích cực trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng.
Trong thực hiện yêu cầu công tác bảo vệ chính trị nội bộ, việc xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; đấu tranh, ngăn chặn kịp thời tình trạng thiếu dân chủ, mất dân chủ hoặc lợi dụng dân chủ, bè phái gây mất đoàn kết nội bộ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước luôn được chú trọng. Một số trường hợp thuộc dự nguồn nhân sự cấp ủy có vi phạm khuyết điểm; những nơi có vấn đề mất đoàn kết nội bộ, có đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, nhân sự dự kiến đều được cấp ủy cấp trên chỉ đạo thẩm tra, xác minh làm rõ, kết luận kịp thời trước khi tiến hành đại hội, trường hợp có sai phạm đã xử lý nghiêm minh theo quy định của Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẳng định: Qua 10 năm thực hiện quy chế phối hợp, công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Các cơ quan, đơn vị đã cùng nhau trao đổi, xử lý những thông tin nghiệp vụ, những vấn đề phát sinh được dư luận quan tâm; phối hợp hiệu quả trong việc nắm bắt tình hình, thẩm tra, xác minh nhằm tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy đảng kết luận, giải quyết, xử lý chính xác các vụ việc về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tạo sự ổn định về chính trị, đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh.
Để góp phần giữ vững ổn định chính trị trong thời gian tới, công tác bảo vệ chính trị nội bộ cần tập trung đẩy mạnh việc giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về quan điểm, nội dung, nhiệm vụ, phương châm, phương pháp công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28-2-2018 của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, tập trung làm tốt công tác thẩm định tiêu chuẩn cán bộ, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và nhân sự  ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung Quy định 228-QĐ/TW về việc xét duyệt, quản lý đảng viên ra nước ngoài, làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ, phối hợp nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin thống nhất nhận định; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xuân Bình